Som en direkt följd av covidpandemin fick Falu Fotoklubb problem med ekonomin, men problemet späddes på av ett krympande antal medlemmar.

Att ekonomin blev lidande var en följd av att den årliga almanackan inte kunde produceras och säljas. Den verkliga målgruppen liksom även de för produktionen verksamma befann sig i riskgruppen för smitta och följaktligen mer eller mindre isolerade under större delen av 2020 och 2021.

Klubbens ekonomiska balans började snabbt bli negativ eftersom intäkterna krympte men de fasta utgifterna bestod. Trots att hyresvärden för föreningslokalen var mycket storsint och efterskänkte hyran för 2021 så var förlusterna för stora och klubbens kapital för litet så något radikalt måste göras.

Medlemsantalet har under senare år stadigt varit negativt och även där spelade pandemin en roll då någon egentlig verksamhet inte kunnat hållas.

Årsmötet för 2020 som skulle hållits i början av 2021 fick skjutas upp och kom sedan att hållas den 22 sept 2021. I närvaro av 13 klubbmedlemmar beslöt detta årsmöte att försöka undvika en upplösning av klubben genom att förändra förutsättningarna och i stället bereda plats för en verksamhet bättre anpassad till rådande förhållanden.

Beslutet kom i korthet att betyda att:

-Alla personval skjuts fram till ordinarie årsmöte i början på 2022.

-Sittande styrelse fick i uppdrag att säga upp klubblokalen.

-Någon egentlig verksamhet för innevarande år, som av förståeliga skäl inte förekommit heller inte planeras för den återstående tiden, utom vad avser konsekvensen av klubblokalens uppsägning.

 – Klubblokalen till årsskiftet ska städas ur och den gemensamma utrustningen utom stor TV.n, datorn och färgskrivaren avyttras.

-Verksamheten fortsätter i förhyrda lokaler och med aktiviteter som den grupp som ska väljas vid kommande årsmöte får i uppdrag att planera.

-Anskaffa plats för förvaring av den utrustning som behålls.

Efter årsmötet har de uppdrag som uppställts åtgärdats och vid ett medlemsmöte i en lånad lokal och i närvaro av 12 klubbmedlemmar beslöts att fortsättningsvis ska regelbundna tisdagsmöten hållas som tidigare men en timme senare det vill säga kl 19.00 och i lokal som meddelas medlemmarna via mejl. Månadsmöten planeras kunna hållas men ersätter då det första tisdagsmötet varje månad.